Aleja KEN 93 lok. U2, 02-777 Warszawa | Pn. – Sb.: 10:00 – 18:00 | 666-246-606

Regulaminy – www.fabrykatuszu.pl

Regulamin serwisu internetowego

Serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.fabrykatuszu.pl (zwany dalej „Serwisem internetowym”) prowadzony jest przez BE BEAUTY sp. z o. o., ul. Siodlarska 12/4, 01-464 Warszawa, Polska, NIP: 1231344935 , REGON: 366830169, telefon: +48 666246606, poczta elektroniczna: studio@fabrykatuszu.pl

Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

 

 1. Definicje
 1. Serwis internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.fabrykatuszu.pl
 2. Usługodawca – BE BEAUTY sp. z o. o., ul. Siodlarska 12/4, 01-464 Warszawa, Polska, NIP: 1231344935 , REGON: 366830169.
 3. Produkt – usługa tatuowania oraz kosmetyczna wskazana na stronie internetowej Serwisu, realizowana przez Usługodawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Serwisie internetowym.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca– Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego.
 7. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 8. Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pomocą Serwisu internetowego, której przedmiotem jest zamówienie przez Klienta usługi.
 9. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827).
 11. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 12. Regulamin –niniejszy dokument.

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
 1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.fabrykatuszu.pl , w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 3. Korzystanie z Serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 1. Korzystanie z Serwisu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści bezprawnych,
 2. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 4. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

III. Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 3. KONKURS/PROMOCJE STUDIA:3.1 Każda wygrana w prowadzonych przez studio konkursach jest ważna 12 miesięcy od daty ogłoszenie wyników.3.2 Jeżeli przedmiotem konkursu są vouchery nie łączą się one ze sobą. Jedna osoba może wykorzystać tylko 1 voucher.
 4. LASER:4.1 Zabiegi laserowego usuwania tatuażu odbywają się po całkowitym wygojeniu miejsca, w którym zabieg został wykonany jednak nie szybciej niż 4 tygodnie od ostatniej wizyty.

 

 1. Zakup Produktu
 2. Informacje o Produktach lub Towarach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

 1. Reklamacje
 2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę Usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres studio@fabrykatuszu.pl
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej Usług świadczonych elektronicznie w ramach Serwisu w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 4. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

 

 1. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
 2. Jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą;
 3. Może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl
 4. Złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia ich ogłoszenia.

 

REGULAMIN VOUCHERÓW:

 

Regulamin nabywania i realizacji voucherów:

 1. Definicje: Voucher – bon na tatuaż/percing/usuwanie laserowe na określoną kwotę nabywany przez Klienta Studia, zwanego dalej Zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowaną. Studio– placówka, w której nabywany i realizowany jest Voucher (Fabryka Tuszu, al.KEN 93 lok U2, Warszawa).
 2. Vouchery upoważniają do skorzystania z usług/zakupu produktów zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem numeru Vouchera (znajduje się w dolnej części Bonu) pod numerem telefonu Studia, za pośrednictwem FB lub osobiście w Studiu.
 4. Voucher należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu.
 5. Voucher ważny jest przez 12 miesiące od momentu jego nabycia.
 6. Vouchery nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.
 7. W przypadku, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera, Studio nie jest zobowiązane do zwrotu różnicy wartości.
 8. W przypadku, gdy wartość usługi przekroczy wartość Vouchera, Obdarowany dopłaca różnicę.
 9. Vouchery nie łączą się ze sobą.
 10. Voucher może być wykorzystany do zapłaty za usługi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności
 11. W przypadku nieodwołania lub nieprzełożenia zarezerwowanej wizyty minimum 2 dni przed zaplanowanym terminem, voucher przepada.
 12. Voucher nie upoważnia do opłaty za tatuaż wykonany przez stażystę.

Regulamin świadczenia usług

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług świadczonych w Studiu „FABRYKA TUSZU”, prowadzonym pod firmą Be Beauty Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-464 , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 1231344935, REGON: 366830169, zwany dalej Fabryka Tuszu.

2. Klienci Studia mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do wszystkich zabiegów zwanych dalej „Zabiegiem”.

3. Dokonanie rezerwacji na wykonanie Zabiegu lub przystąpienie do Zabiegu w przypadku niedokonywania wcześniejszej rezerwacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od chwili jego zaakceptowania.

4. Studio świadczy swoje usługi zgodnie z Postanowieniami Polityki Prywatności, która zaś jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Wszyscy klienci mają prawo zapoznać się z polityką prywatności na stronie internetowej Studia pod adresem: https://www.fabrykatuszu.pl , bądź bezpośrednio w Studiu. Dokonanie rezerwacji bądź przystąpienie do zabiegu jest równoznaczne z akceptacją Polityki Prywatności.

§ 2. Klienci
1. Klientem Studia może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.

2. Dopuszcza się korzystanie z usług świadczonych przez Studio również osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich rodzica lub opiekuna prawnego. Pracownicy Studia, są uprawnieni do żądania stosownej zgody na piśmie lub stawiennictwa w obecności opiekuna prawnego, a w przypadku nieuzyskania zgody – do odmowy świadczenia usługi.

§ 3. Personel i obowiązki

1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie umiejętności wymagane dla ich stanowiska.

2. Pracownik, przez przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbać o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.

3. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, oraz przyrządów wielokrotnego użytku służących do wykonania zabiegu. Te same czynności powinny być powtórzone po zakończeniu każdego Zabiegu.

4. Pracownicy Studia są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP.

5. Pracownicy nie mogą wymieniać się prywatnymi nr telefonu z klientem. Wszelki kontakt odbywa się przez oficjalny nr tel. Studia Fabryka Tuszu 666 246 606 lub za pośrednictwem innych oficjalnych form kontaktu, których właścicielem jest Studio Fabryka Tuszu.

6. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi, menedżerowi lub innemu członkowi obsługi Studia, który prowadzi w danym momencie dyżur.

§ 4. Higiena i bezpieczeństwo Personelu i Klientów
1. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Studia, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu, są dezynfekowane lub sterylizowane co najmniej raz dziennie.

2. Przed każdym zabiegiem Klienci zobowiązani są do dokonania dezynfekcji dłoni, stóp lub innych części ciała w stosunku do których Pracownik będzie dokonywał zabiegu.
3. W Studio mają zastosowanie wyłącznie preparaty do dezynfekcji dopuszczone do użytku w Studiu Tatuażu i Studiu Kosmetycznym. Podczas tatuowania i kolczykowania stosujemy się do najwyższych standardów higieny. W naszym Studiu Korzystamy ze sterylnych, jednorazowych narzędzi i certyfikowanych preparatów o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym oraz grzybobójczym.

§ 5. Świadczenie usług
1. Przed przystąpieniem do każdego Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem rozmowę, w celu ustalenia warunków przeprowadzenia zabiegu oraz uzyskania wiedzy na temat oczekiwanych efektów zabiegu.

2. Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o chorobach, alergiach, które mogą przeszkodzić w zabiegach, takich jak np. uczulenie na tusz, lakiery, zmywacze, kremy, inne olejki lub środki dezynfekujące, a także inne niezbędne narzędzia uzywane podczas zabiegu. Przed przystąpieniem do zabiegu klient zobowiązany jest do wypełnienia ankiety przedzabiegowej zgodnie z prawdą.

3. Studio nie odpowiada za wartościowe rzeczy klientów pozostawione bez opieki.

4. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.

5. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.

6. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość, czy Klient nie znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

§ 6. Płatności
1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi niezwłocznie po jej wykonaniu. W ciągu 2-óch tygodni od zabiegu klient może zgłosić się na wykonanie nieodpłatnej poprawki wykonanej usługi.

2. W Studio udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką w kasie, płatność kartą płatniczą w terminalu.

3. Studio zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w Studiu. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu nie przysługują żadne roszczenia. Studio może w każdej chwili wprowadzić również programy lojalnościowe, o których klienci informowani będą na bieżąco w Studiu.

4. Oferty promocyjne studia nie łączą się ze sobą.

5. Oferty promocyjne obejmują wybranych artystów.

§ 7. Warunki rezerwacji
1. Klient może uprzednio umówić termin wykonania Zabiegu osobiście w Studiu, telefonicznie lub online za pośrednictwem messengera.

2. Wpłacenie zadatku jest równoznaczne z potwierdzeniem zarezerwowanego terminu zabiegu.

3. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 5 dni roboczych przed jego rozpoczęciem, uprawnia Studio do niezwrócenia zadatku za zarezerwowany termin zabiegu.

4. Na zarezerwowane Zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 10 minut przed umówioną godziną. Studio zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 30 minut (bez uprzedniego poinformowania).

5. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.

6. W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Studia, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.

7. Studio zastrzega sobie prawo do odwołania terminu zabiegu z przyczyn niezależnych (np. siły wyższe, zdarzenia losowe). Studio jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.

§ 8. Usługi dodatkowe
1. Studio Fabryka Tuszu oferuje wynajem powierzchni do pracy, jak Tattoo Spot lub przestrzeń do zabiegów kosmetycznych.

2. Studio gwarantuje dostęp do miejsca oraz do specjalistycznego sprzętu, pozwalającego na wykonanie dowolnej usługi.

3. W ramach wynajmu stanowiska Studia, Najemca ma prawo korzystać z następujących świadczeń:
I. prawo do korzystania ze stanowiska pracy w ustalonym przedziale czasowym.
II. prawo do korzystania z dostępnego wyposażenia, drukarki, akcesoriów wcześniej ustalonych ze Studiem.
III. prawo do korzystania z aneksu kuchennego.

4. Najemca ma obowiązek:
I. przestrzegać zapisów Regulaminu wynajmującego;
II. utrzymywać w należytym porządku stanowisko pracy oraz pomieszczenie w którym ono się znajduje.
III. korzystać z powierzchni wspólnych Studia w sposób jak najmniej uciążliwy dla innych użytkowników oraz Wynajmującego.

5. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie zniszczenie mienia Wynajmującego powstałe z winy Najemcy lub osób trzecich, w tym Klientów Najemcy, osób towarzyszących przebywających w Studio na prośbę Najemcy.

6. Studio Fabryka Tuszu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe Najemcy, osób trzecich, w tym Klientów Najemcy, osób towarzyszących przebywających w Studio na prośbę Najemcy.

§ 9. Odpowiedzialność Klienta i Studia
1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Studia Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialne są ich opiekunowie prawni.

2. Studio nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Studiu poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki.

3. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Studia za wykonany Zabieg.

4. Studio nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nie ustępujący ogólnie przyjętym standardom.

§ 10. Reklamacje
1. W przypadku kwestionowania zabiegu bezpośrednio po jego wykonaniu – w przypadku zasadności, klient zostanie umówiony na termin bezpłatnej poprawki.

2. Reklamacje za wykonane zabiegi po opuszczeniu Studia mogą zostać uwzględnione w terminie do 2-óch tygodni po osobistym stawiennictwie i dokonaniu oględzin przez pracownika Studia. W przypadku zasadności, klient zostanie umówiony na termin bezpłatnej poprawki.

§ 11. Pozostałe postanowienia
1. Na terenie całego Studia obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.

2. Klienci, którzy udają się do Studia z dziećmi obowiązani są do nie pozostawiania ich bez opieki. Studio zastrzega sobie prawo do przerwania Zabiegu, w przypadku gdy dziecko pozostawione przez Klienta bez opieki utrudnia przeprowadzenie Zabiegów lub jego zachowanie może spowodować niebezpieczeństwo w postaci uszkodzenia sprzętu bądź narażenia zdrowia lub życia dziecka lub innych Klientów, a także Pracowników Studia. W przypadku takiej sytuacji Klient, który pozostawił dziecko bez opieki zobowiązany jest do uiszczenia należności za swój przerwany Zabieg w całości oraz do opuszczenia Studia wraz z dzieckiem. W przypadku uszkodzenia przez pozostawione bez opieki dziecko wyposażenia Studia, jego rodzic bądź opiekun prawny będzie obciążony kosztami naprawy bądź wymiany sprzętu na nowy.

3. Nasze Studio jest przyjazne zwierzętom. Mogą one przebywać w wydzielonej strefie, nie zakłócającej utrzymania należytego stanu higieniczno-sanitarnego lokalu.

4. Do Studia na zabieg klient może przyjść z osobą towarzyszącą. Może ona przebywać w wyznaczonym miejscu tak, aby nie zakłócać swobody pracy wykonywanej na pozostałych stanowiskach w lokalu.

§ 12. Postanowienia końcowe
1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu w każdym momencie.

2. Studio zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Studiu oraz na stronie internetowej. Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.

3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług powinny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie, a dopiero w dalszej kolejności Sądownie.

4. Sądem właściwym w przypadku wszelkich sporów będzie Sąd właściwy dla miejsca położenia Studia.

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od 02.11.2020.
6. Studio zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć oraz filmów wykonanego zabiegu bez publikacji wizerunku klienta.

Call Now Button666 246 606